Ngành Bất động sản

ONE-VALUE Nghiên cứu Kinh doanh và Tư vấn Mua lại Dự án Phát điện Sinh khối tại Việt Nam ​

ONE-VALUE triển khai DD kỹ thuật và kinh doanh cho cùng một dự án​

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc