Ngành Công nghiệp khí

Tư vấn M&A cho một công ty sản xuất viên nén gỗ tại Việt Nam (giới thiệu đối tác, thành lập doanh nghiệp, thành lập liên doanh, xem xét kinh doanh, v.v.) ​

Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu sinh khối ​

Nghiên cứu thị trường về kinh doanh phát điện sinh khối và kinh doanh sản xuất viên nén gỗ tại Việt Nam

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc

Tiêu chí bắt buộc