Ngành Công nghệ​

Tìm kiếm ứng viên mua lại cho một công ty bảo trì tòa nhà tại Việt Nam và thực hiện công việc FA để thực hiện M&A ​

ONE-VALUE cũng thực hiện DD kinh doanh, tài chính, pháp lý và nhân sự cho các công ty mục tiêu trong M&A