M&A ngân hàng Việt Nam 3

Hoạt động M&A trong ngành ngân hàng Việt Nam: Triển vọng tích cực cho sự mở rộng và cải thiện dịch vụ

Tái cơ cấu ngành tài chính và M&A trong ngành ngân hàng Việt Nam  Ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Quá trình tái cơ cấu toàn diện, số hóa và mở rộng dịch vụ đến khu vực nông thôn đã tạo ra triển…